Demo
  • Home

Ochrona danych


O ile w ramach oferty internetowej możliwe jest wprowadzenie danych handlowych lub osobowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy) w ramach oferty internetowej, ujawnienie tych danych przez użytkownika odbywa się na zasadzie dobrowolności. Korzystanie i płacenie za wszystkie oferowane usługi jest dozwolone - na tyle, na ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podania takich danych lub pod warunkiem podania anonimowych danych lub pseudonimu. Korzystanie przez osoby trzecie z danych kontaktowych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów, jak również adresy e-mail zamieszczone w nadruku lub podobnych informacjach, w celu wysyłania niechcianych informacji jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

1. Zawartość

Autor zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych, powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania udostępnionych informacji lub wykorzystania informacji nieprawdziwych i niekompletnych, są zasadniczo wykluczone. Wszystkie oferty podlegają zatwierdzeniu i są niewiążące. Części stron lub kompletna publikacja, w tym wszystkie oferty i informacje mogą być rozszerzone, zmienione lub częściowo lub całkowicie usunięte przez autora bez osobnego powiadomienia.

2. Odniesienia i odnośniki

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których odsyłają linki lub linki zamieszczone na jego stronach, chyba że posiada pełną wiedzę na temat treści niezgodnych z prawem i może uniemożliwić odwiedzającym jego stronę przeglądanie tych stron, chyba że posiada pełną wiedzę na temat treści niezgodnych z prawem i jest w stanie uniemożliwić odwiedzającym jego stronę przeglądanie tych stron. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą odsyłacze. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników zamieszczonych na własnej stronie internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych.


3. Prawo autorskie

Autor stara się przestrzegać praw autorskich do grafiki, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów użytych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać stworzone przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty wolne od licencji. Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez zgody autora.

4. Oświadczenie o ochronie danych

O ile w ramach oferty internetowej możliwe jest wprowadzenie danych osobowych lub handlowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy) w ofercie internetowej, ujawnienie tych danych przez użytkownika odbywa się na zasadzie dobrowolności. Korzystanie i płacenie za wszystkie oferowane usługi jest dozwolone - na tyle, na ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podania takich danych lub pod warunkiem podania anonimowych danych lub pseudonimu. Korzystanie przez osoby trzecie z danych kontaktowych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów, jak również adresy e-mail zamieszczone w nadruku lub podobnych informacjach, w celu wysyłania niechcianych informacji jest niedozwolone.

5. Ważność prawna tego zastrzeżenia

Niniejsze zastrzeżenie należy traktować jako część oferty internetowej, do której odsyła się na tej stronie. Jeśli fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części nie ulegają zmianie.