Demo

  Ogólne warunki handlowe


  Status: Styczeń 2017

  Provider: Spółka Cretec GmbH

  Kwatera główna: Burgstrasse 25 | D-63546 Hammersbach

  Dyrektor zarządzający: A. Trebing


  Zawiadomienie o odpowiedzialności:
  Pomimo starannej kontroli treści, nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść tych stron odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy.

  Uznanie warunków:
  Nasza sprzedaż i dostawy podlegają wyłącznie następującym warunkom, które uznaje się za zaakceptowane poprzez złożenie zamówienia. Zmiany są ważne tylko wtedy, gdy nasze warunki sprzedaży i dostawy zostaną wyraźnie pisemnie uchylone w indywidualnych przypadkach. Wszelkie inne przesłane przez klienta lub znajdujące się w jego dokumentach warunki handlowe i warunki zakupu są niniejszym wyraźnie zaprzeczane. Nie są one wiążące, nawet jeśli w momencie zawierania umowy nie wyrażamy sprzeciwu. Nasze warunki uznaje się za zaakceptowane najpóźniej z chwilą otrzymania towaru.

  Oferta i zawarcie umowy:
  Nasze oferty mogą być z zasady zmieniane bez uprzedzenia aż do pisemnego potwierdzenia zamówienia przez nas. Zamówienie nie zostanie przez nas uznane za przyjęte, dopóki nie zostanie przez nas potwierdzone na piśmie. Umowy ustne i telefoniczne wymagają naszego pisemnego potwierdzenia, aby było prawnie skuteczne. Oferty składane są zazwyczaj bezpłatnie. Opracowania techniczne, projekty i/lub projekty konstrukcyjne będą jednak wykonywane bezpłatnie tylko wtedy, gdy pożądana usługa lub zakres dostawy będą zgodne z prawem. Szkice, rysunki, rysunki, zdjęcia i wszelkie inne dokumenty dołączone do oferty podlegają naszemu prawu autorskiemu i nie mogą być udostępniane osobom trzecim (patrz również Tajemnica). Jeżeli zamówienie nie zostanie złożone u nas, dokumenty te zostaną nam zwrócone niezwłocznie na żądanie. Zastrzegamy sobie prawo do realizacji większej lub mniejszej ilości dostaw niż zwykle w handlu i nie ponosimy odpowiedzialności za wady rzeczowe lub zakłócenia w działaniu. Praca dodatkowa jest skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzona na piśmie.

  Zachowanie prawa własności:
  Dostarczony towar pozostaje naszą własnością aż do całkowitej spłaty wszystkich roszczeń wynikających z naszych stosunków handlowych, w tym przyszłych roszczeń, w tym również umów zawartych w tym samym lub późniejszym terminie. Ma to również zastosowanie w przypadku, gdy indywidualne roszczenia lub wszystkie roszczenia zostały ujęte w fakturze bieżącej lub gdy pozostałe saldo zostało osiągnięte i zaakceptowane. Klient jest uprawniony do odsprzedaży zastrzeżonego towaru w ramach normalnej działalności handlowej, jeżeli w swoich warunkach sprzedaży umieścił odpowiednią klauzulę zastrzeżenia własności. Nie może on jednak zastawić lub przenieść na zabezpieczenie dostarczonych przez nas i nieopłaconych towarów. W przypadku odsprzedaży klient niniejszym odstępuje nam roszczenia i inne roszczenia wobec swoich klientów, w tym wszelkie prawa dodatkowe wynikające z odsprzedaży do momentu uregulowania wszystkich roszczeń wynikających ze stosunku handlowego. Na nasze żądanie klient jest zobowiązany przekazać nam informacje niezbędne do ściągnięcia scedowanych wierzytelności i powiadomić o tym dłużników.

  Resygnatura:

  Jeżeli klient odstąpi od umowy i jest odpowiedzialny za odstąpienie od umowy, jest on zobowiązany do zapłaty odszkodowania. Odszkodowanie za szkody będzie obliczane na podstawie wydatków, ale co najmniej 15% wartości zamówienia. Rezygnacja z zamówień wymaga formy pisemnej i jest ważna tylko za naszym pisemnym potwierdzeniem.

  Opóźnienie końcowe:

  W przypadku opóźnień w realizacji zlecenia bez naszej winy, poszczególne zaplanowane raty płatności (z wyjątkiem "dostawy" i "odbioru") są płatne najpóźniej w ciągu 2 tygodni od planowanej daty płatności.

  Odpowiedzialność:
  Odpowiedzialność klienta za zakres świadczonej dostawy i usług rozpoczyna się od operacyjnego wykorzystania przez klienta zakresu świadczonych usług - również przed ich odbiorem. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za utratę produkcji, stratę produktu lub produkcji oraz wadliwe działanie urządzeń w trakcie lub po wykonaniu oferowanych usług.

  Tajemnica:
  /> Wszelkie dokumenty wszelkiego rodzaju udostępniane przez nas w ramach oferty, jak również wszelkie inne informacje udostępniane przez nas, o ile nie są wyraźnie przeznaczone do publicznego wglądu, nie mogą być udostępniane osobom trzecim, chyba że zostało to uzgodnione na piśmie.

  Projekty:
  Niezbędne, długoterminowe powierzenie naszych pracowników partnerowi kontraktowemu jest realizowane wyłącznie na podstawie umowy o dzieło w ramach konkretnego zlecenia projektowego.

  Gwarancja:
  Za świadczoną przez nas pracę i usługi udzielamy gwarancji w zakresie prawnie uregulowanego zakresu usług w ciągu 6 miesięcy. Na dostarczone urządzenia udzielamy gwarancji w ramach normalnego 12-miesięcznego okresu gwarancyjnego, na urządzenia pracujące w trybie pracy wielozmianowej w ciągu 6 miesięcy. Wykrycie wszelkich wad, w tym powoli pojawiających się podejrzanych wad, należy zgłosić na piśmie w terminie 8 dni od pierwszego wykrycia. Wszystkie usługi gwarancyjne są świadczone ex works (wychowanie w serwisie). W przypadku reklamacji gwarancyjnej nowe urządzenia nie mogą być używane lub wymagane z wyprzedzeniem. Nie ponosimy odpowiedzialności za normalne czasy napraw i związane z tym koszty. Za usługi podwykonawców dla projektów udzielamy gwarancji w powyższych przypadkach. Zakres stosowania, o ile nie określono inaczej. Z zakresu dostawy nie udzielamy żadnej gwarancji na zamontowane lub zmodyfikowane komponenty, które zostały zamówione, zainstalowane lub zmodyfikowane z inicjatywy klienta lub osób trzecich.

  Dodatkowe wydatki:
  Zmiany w dostawach i usługach, które mogą wynikać z wymogów osób trzecich (TüV, rada nadzorcza ds. handlu, związek zawodowy) nie są obliczane. W razie potrzeby te dodatkowe koszty proponowalibyśmy oddzielnie. Praca i inne wydatki, które ewidentnie nie były rozpoznawalne w momencie przygotowania oferty lub które zostały dodane podczas jej realizacji, oferowane są jako uzupełnienie. Oferty te są obliczane zgodnie z aktualnym nakładem pracy. Opiera się to na naszej opłacie i stawkach rozliczeniowych obowiązujących w momencie realizacji zlecenia. W przypadku opóźnionego rozpoczęcia instalacji, przerwania instalacji lub opóźnienia w instalacji spowodowanego spóźnioną dostawą materiału dostarczonego przez Klienta lub innymi okolicznościami, za które nie ponosimy odpowiedzialności, musimy odpowiednio dostosować ceny.

  Prawo do korzystania z oprogramowania:
  Zgodnie z warunkami zawieszającymi płatności w całości, partner umowy otrzyma nieodwołalne, ale nie wyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z oprogramowania (programów) stworzonego przez nas bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody. Partner umowy może dekompilować tylko dostarczone programy obiektów w zakresie §69e UrhG. Reprodukcje i modyfikacje programów dozwolone są wyłącznie w zakresie §69d UrhG. Wszelkie zmiany wykraczające poza to wymagają naszej zgody. Kontrahent jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji kopii i duplikatów tworzonych przez nas programów i przekazywania ich na żądanie. Powielanie, rozpowszechnianie dokumentacji i instrukcji programu jest dozwolone wyłącznie za naszą uprzednią pisemną zgodą. Udostępniamy partnerowi umowy oprogramowanie w formie obiektowej wraz z odpowiednią dokumentacją użytkownika. Kontrahent nie ma prawa do dostarczania programów źródłowych/kodów źródłowych bez wyraźnej zgody. Kontrahent ma prawo do korzystania z tworzonego oprogramowania na jednym urządzeniu systemowym (jednostce DV) tylko w tym samym czasie. Po rozwiązaniu umowy przed jej przyjęciem lub wypowiedzeniem z mocą wsteczną wszelkie prawa do użytkowania przysługujące partnerowi umowy, jak również wszelkie wynikające z niej prawa do użytkowania przysługujące osobom trzecim wygasają.

  Prawa wynikające ze zmian sytuacji klienta:
  Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi pogorszenie stanu aktywów lub inne poważne ryzyko związane z prawidłowym wykonaniem umowy, lub jeżeli takie pogorszenie stanu aktywów zostanie stwierdzone po zawarciu umowy, lub jeżeli klient nie zastosuje się do uzgodnionych warunków płatności, wówczas wszystkie nasze roszczenia stają się natychmiast wymagalne i przysługuje nam prawo do żądania zabezpieczenia lub zapłaty, a po bezowocnym upływie wyznaczonego terminu zabezpieczenia lub zapłaty jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy.

  Jurysdykcja:

  Germany Hanau Sąd Okręgowy, HRB 42 86