Demo
  • Home

Algemene voorwaarden


Standaard: Januari 2017

Verstrekker: Bedrijf Cretec GmbH

Management-directeur: A. Trebing


Kennisgeving van aansprakelijkheid:

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van externe links. De beheerders van de gelinkte pagina's zijn als enige verantwoordelijk voor hun inhoud.

Erkenning van de voorwaarden:

Op onze verkopen en leveringen zijn uitsluitend de volgende algemene voorwaarden van toepassing, die geacht worden door het plaatsen van een bestelling te zijn aanvaard. Wijzigingen zijn slechts geldig indien onze verkoop- en leveringsvoorwaarden in individuele gevallen uitdrukkelijk en schriftelijk worden opgegeven. Alle andere zakelijke en inkoopvoorwaarden die door de klant worden verzonden of op zijn documenten staan vermeld, worden hierbij uitdrukkelijk tegengesproken. Deze binden ons niet, ook al maken wij geen bezwaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Onze algemene voorwaarden worden geacht uiterlijk bij ontvangst van de goederen te zijn aanvaard.

Aanbod en totstandkoming van het contract:

Onze aanbiedingen kunnen in principe zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd tot aan de schriftelijke orderbevestiging door ons. De bestelling wordt pas geacht door ons te zijn aanvaard nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Mondelinge en telefonische overeenkomsten vereisen dat onze schriftelijke bevestiging rechtsgeldig is. Aanbiedingen worden meestal gratis aangeboden. Technische bewerkingen, concept- en/of constructieontwerpen worden echter alleen gratis uitgevoerd als de gewenste dienst of leveringsomvang rechtsgeldig is. De schetsen, tekeningen, afbeeldingen, foto's en alle andere documenten die bij het aanbod worden geleverd, vallen onder ons auteursrecht en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld (zie ook Geheimhouding). Indien de bestelling niet bij ons is geplaatst, worden deze documenten op verzoek onmiddellijk aan ons geretourneerd. Wij behouden ons het recht voor om meer of minder leveringen te doen dan in de branche gebruikelijk is en zijn niet aansprakelijk voor materiële gebreken of storingen in de uitvoering. Aanvullend werk is slechts van kracht indien schriftelijk bevestigd.

Eigendomsvoorbehoud:

De geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling van alle vorderingen uit de zakelijke relatie, met inbegrip van toekomstige vorderingen, inclusief overeenkomsten die op hetzelfde tijdstip of op een latere datum zijn gesloten. Dit geldt ook indien individuele of alle vorderingen zijn opgenomen in een lopende factuur of indien het saldo is vastgesteld en aanvaard. De klant heeft het recht om de voorbehouden goederen in de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen indien hij in zijn verkoopvoorwaarden een overeenkomstig beding van eigendomsvoorbehoud heeft opgenomen. Het is hem echter niet toegestaan de door ons geleverde en niet betaalde zaken als zekerheid te verpanden of over te dragen. In geval van doorverkoop draagt de klant ons hierbij de vorderingen en andere vorderingen op zijn klanten, met inbegrip van alle bijkomende rechten, voortvloeiend uit de doorverkoop aan hem over, totdat alle vorderingen uit de zakelijke relatie zijn voldaan. Op ons verzoek dient de klant ons de informatie te verstrekken die nodig is voor het innen van de overgedragen vorderingen en de schuldenaars op de hoogte te stellen van de overdracht.

Uittreding:

Indien de klant zich terugtrekt uit het contract en hiervoor verantwoordelijk is, is hij tot schadevergoeding gehouden. De schadevergoeding wordt berekend op basis van de kosten, maar ten minste 15% van de bestelwaarde. Opzeggingen van bestellingen/bestellingen dienen schriftelijk te geschieden en zijn alleen geldig met onze schriftelijke bevestiging.

Termijn vertraging:
Mocht er zonder onze schuld vertraging ontstaan bij de uitvoering van de bestelling, dan zijn de afzonderlijke geplande betalingstermijnen (behalve voor "levering" en "aanvaarding") uiterlijk 2 weken na de geplande datum van betaling verschuldigd.

Aansprakelijkheid:
De aansprakelijkheid van de klant voor de omvang van de gebruikte leveringen en diensten begint met het operationele gebruik door de klant van de omvang van de geleverde diensten - ook voorafgaand aan de acceptatie -. Iedere aansprakelijkheid is uitgesloten voor productieverlies, product- of productieverlies en fabrieksstoringen tijdens of na de uitvoering van de aangeboden diensten.

Geheimhouding:
Documenten van welke aard dan ook die door ons in het kader van een aanbieding ter beschikking worden gesteld, alsmede alle andere door ons verstrekte informatie, voor zover deze niet duidelijk bestemd zijn voor inzage in het openbaar, mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Projectopdrachten:

Een noodzakelijke langetermijnbelegging van onze medewerkers aan de contractpartner wordt alleen op projectmatige basis uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst binnen een concrete projectorder.

Garantie:
:
Voor de door ons geleverde werkzaamheden en diensten bieden wij binnen 6 maanden een garantie in het kader van de wettelijk geregelde omvang van de diensten. Voor geleverde apparaten bieden wij een garantie in het kader van de gebruikelijke garantieperiode van 12 maanden, voor apparaten die in meerploegendienst worden gebruikt binnen 6 maanden. De ontdekking van eventuele gebreken, met inbegrip van die van langzaam optredende verdachte gebreken, moet schriftelijk worden gemeld binnen een termijn van 8 dagen onmiddellijk na de eerste herkenning. Alle garantieservices worden af fabriek geleverd (levering in dienst). In geval van een garantieclaim kunnen nieuwe apparatuur niet op voorhand worden gebruikt of vereist. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gebruikelijke hersteltijden en bijbehorende kosten. Voor de dienstverlening van onderaannemers voor projecten bieden wij in bovengenoemde gevallen een garantie. Toepassingsgebied, tenzij anders vermeld. Wij geven geen garantie voor geïnstalleerde of gewijzigde componenten uit onze leveringsomvang die op verzoek van de klant of derden in gebruik zijn genomen, geïnstalleerd of aangepast.

Meerkosten:

Veranderingen in leveringen en diensten die kunnen voortvloeien uit eisen van derden (TüV, raad van toezicht op de handel, brancheorganisatie) worden niet berekend. Indien nodig bieden wij deze extra kosten apart aan. Werkzaamheden en andere kosten die ten tijde van de voorbereiding van het aanbod duidelijk niet herkenbaar waren of die tijdens de uitvoering zijn toegevoegd, worden als toeslagen aangeboden. Deze aanbiedingen worden berekend op basis van de werkelijke inspanning. Dit is gebaseerd op onze tarieven en factureringstarieven geldend op het moment van uitvoering. In geval van een vertraagde start van de installatie, onderbreking van de installatie of vertraging in de installatie door te late levering van het door u te leveren materiaal of door andere omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, dienen wij onze prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Gebruiksrechten voor software:

Onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling ontvangt de contractuele partner het onherroepelijke, maar niet uitsluitende en niet overdraagbare recht om de door ons gecreëerde software (programma' s) te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De contractpartner mag alleen geleverde objectprogramma's decompileren in het kader van §69e UrhG. Reproducties en wijzigingen van programma's zijn alleen toegestaan in het kader van §69d UrhG. Alle wijzigingen die verder gaan dan dit zijn onderworpen aan onze toestemming. De contractpartner is verplicht kopieën en duplicaties van de door ons gecreëerde programma's te registreren en desgevraagd bij ons in te dienen. Duplicatie, verspreiding van programmadocumentatie en handleidingen is alleen toegestaan met onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij zullen de contractpartner software in objectprogramma's voorzien van de juiste gebruikersdocumentatie. De contractuele partner heeft geen aanspraak op de levering van bronprogramma' s/broncodes zonder uitdrukkelijke toestemming. De contractpartner is slechts gerechtigd de aangemaakte softwareprogramma's op één systeemunit (DV-installatie) tegelijkertijd te gebruiken. Bij beëindiging van het contract vóór aanvaarding of opzegging met terugwerkende kracht van het contract vervallen alle gebruiksrechten van de contractpartner en alle daaruit voortvloeiende gebruiksrechten van derden.

Rechten die voortvloeien uit wijzigingen in de omstandigheden van de klant:

Indien zich na het sluiten van het contract een verslechtering van het vermogen of een ander ernstig risico voor de goede uitvoering van het contract voordoet, of indien een dergelijke verslechtering van het vermogen na het sluiten van het contract bekend wordt of indien de klant zich niet aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden houdt, worden al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar en hebben wij het recht zekerheid of betaling te eisen en na afloop van een redelijke termijn voor het stellen van zekerheid of betaling, kunnen wij ons uit het contract terugtrekken.

Jurisdictie:

Gemeentelijk gerechtshof Germany Hanau, HRB 42 86